Brugerråd

Skaber formaliserede rammer for, at repræsentanter for brugerne kan mødes uden personalet for at tage emner op, som optager dem

Hvad

Et brugerråd er en gruppe af brugerrepræsentanter, som diskuterer og kommer med forslag til forbedringer og ændringer i dagligdagen på tilbuddet. Brugerrådet diskuterer emner, der optager brugerne, og kan således være med til at sætte temaer på dagsordnen og tage problemstillinger op med personale og ledelse.

Brugerrådet kan repræsentere ét enkelt tilbud, flere afdelinger af et tilbud eller en række tilbud på tværs i kommunen.

BrugerrådHvordan

Valg af repræsentanter til brugerrådet

 • Brugerrådet bør bestå af minimum 5 brugerrepræsentanter. Hvis brugerrådet repræsenterer flere afdelinger eller tilbud, kan der være 1-2 brugerrepræsentanter fra hvert tilbud.
 • Medlemmerne til brugerrådet vælges af de andre brugere fx på et fællesmøde (se side 21). Gennemgå på mødet, hvad et brugerråd er, og brugerrepræsentanternes rolle.
 • Aftal hvor længe brugerrepræsentanterne skal sidde i brugerrådet ad gangen. Fx et halvt eller et helt år.
 • Aftal hvor tit brugerrådet skal mødes. Fx en gang om måneden eller hvert kvartal.

Retningslinjer og forberedelse
Klæd brugerrepræsentanterne på til opgaven ved at holde et møde. Aftal spilleregler og retningslinjer:

 • Hvad indebærer det at repræsentere samtlige brugere i tilbuddet?
 • Hvordan skal møderne forløbe? Hvem laver en dagsorden? Hvor længe skal møderne vare? Skal der tages referat? Hvem skal gøre det?
 • Hvordan skal brugerrådets beslutninger mv. meldes ud til ledelse og personale? På skrift eller mundtligt, og hvornår
 • Hvordan skal ledelse og personale forholde sig til de input, de får, og melde tilbage til brugerrådet?
 • Beslut evt. en fast procedure for møder og feedback, skriv den ned og lad både brugere og personale underskrive den. Det kan være med til at markere seriøsiteten i brugerrådet og dets funktion.

 

Brugerrådets møder

 • På brugerrådets mødet diskuteres forbedringer, ændringer og forslag til dagligdagen på tilbuddet.
 • Alle brugerne kan komme med emner, som skal tages op af brugerrådet. Hvis en bruger har et forslag til dagsordenen, kan det være en idé at invitere vedkommende med til mødet.
 • Hav en klar dagsorden for mødet.
 • En fra brugerrådet tager referat – det kan være et helt kort beslutningsreferat.
 • Brugerrådet informerer medarbejderne og ledelsen om relevante drøftelser og beslutninger. Brugerrådet kan fx gøres til et fast punkt på dagsorden til personale- og ledelsesmøderne, så personale og ledelse får indarbejdet en rutine, hvor de forholder sig til input fra brugerne.

Alternativ: Fællesmødet – det udvidede brugerråd
Brugerne kan også holde fællesmøder uden personalet. Møderne kan bruges til at tale om vigtige forhold i tilbuddet. Er der noget, der kræver alles opmærksomhed? Noget, der skal være anderledes? Måske er der et tema, som brugerrådet synes skal drøftes med alle beboere i et fælles forum?

Indledningsvis bør det det aftales, hvordan brugerrepræsentanter skal og kan gå videre med drøftelser og beslutninger fra fællesmødet, og hvordan personalet skal forholde til input.

Hvorfor

På mange tilbud foregår beslutninger ved, at ledelsen og evt. personalet drøfter, hvad der skal ske og derefter melder ud til brugerne. Og den anden vej foregår det ved, at den enkelte bruger kan komme med feedback til personalet.

Et brugerråd giver brugerne mulighed for at drøfte ting i fællesskab, uden der er personale til stede. Brugerrådet kan drøfte temaer eller problemstillinger og komme med løsningsforslag, inden de forelægges personalet og ledelsen. Det giver mulighed for at ’tage sagen i egen hånd!’

 

Del siden:  
Platform for brugerindflydelse Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K, +45 3393 4450, sus@sus.dk